7 млн. лв. за по-добър достъп до висше образование

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. вече набира проектни предложения по процедурата BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“. Образователната …

Променяме се с климата

Интервю на Мариана Банчева за читателите на интернет-страницата на Платформа за генериране на проекти. Мариана Банчева е психолог, образователен експерт и граждански активист. Съ-основател е и изпълнителен директор на Института …

Министерство на младежта и спорта

Младежка програма за превенция на езика на омразата и дискриминацията

Министерството на младежта и спорта обяви процедура за набиране на проектни предложения по Националната програма за изпълнение на младежки дейности за 2021 г., съгласно Изискванията на Закона за хазарта. Програмата …