Интеркултурно образование чрез култура, наука и спорт

„Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ е най-новата процедура за подбор на проектни предложения, отворена за кандидатстване от Управляващия орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г.

Основната цел на процедурата е насърчаване на позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот.

Специфичните цели на процедурата са:

– Подобряване на интеркултурната комуникация за учене в мултикултурна образователна среда в образователни институции с различна концентрация на уязвими групи;

– Насърчаване на ефективни мултикултурни общности в образователните институции сред участниците в образователния процес и взаимодействието със заинтересованите страни.

Проектите ще се изпълняват в партньорство между училища, детски градини с висока и по-малка концентрация на уязвими групи. Допустими кандидати и партньори са и юридически лица с нестопанска цел, вкл. читалища.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

Дейност 1. Работа с деца и ученици за осъществяване на интеркултурно образование, включително разнообразяване на формите и средствата за обучение, чрез посещение на музеи, театри, концерти, спорт и др., за да може децата и учениците от маргинализирани групи да развият своите компетентности, знания, умения, нагласи и ценности.

Дейност 2. Обучения на педагогическите специалисти за придобиване, развиване и прилагане на компетентности за демократична култура в рамките на интеркултурно образование в мултикултурна среда.

Дейност 3. Подкрепа за интензивна работа за изграждане на общност от активни родители: кратки обучения на родители, свързани с образованието на децата им и мотивация за активно участие в дейностите за интеркултурно образование, включително чрез участие на образователни медиатори.

Дейност 4. Провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност.

Минималната продължителност на един проект е 18 месеца, а максималната – 40 месеца.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 31 123 577 лв. и се предоставя при три крайни срока на кандидатстване. Първият срок за кандидатстване е до 22 май 2024 г., вторият – до 25 септември 2024 г., а третиятдо 27 януари 2025 г.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проектно предложение е 100 000 лв., а максималният – 500 000 лв.

Пълният комплект насоки за кандидатстване е достъпен ТУК и на следните линкове: https://eumis2020.government.bghttp://opnoir.bg и www.eufunds.bg.

Проектните предложения се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) в ИСУН чрез модула „Е-кандидатстване“, на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

За предоставяне на безвъзмездна консултантска подкрепа по Платформа за генериране на проекти неправителствените организации, вкл. читалища, могат да кандидатстват ТУК.