Бъдеще за децата

Майка с бебе в столичния квартал „Факултета“, снимка: Елица Маркова, Институт „Отворено общество – София“

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 предоставя безвъзмездна финансова помощ по процедурата „Бъдеще за децата“, по която неправителствените организации могат да кандидатстват, ако притежават лиценз за предоставяне на социална и/или интегрирана здравно-социална услуга за деца като регистриран доставчик по реда на Закона за социалните услуги, или да си партнират с общини. 

Финансираните проекти се очаква да предоставят социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на деца, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в съответствие с целите на Европейската гаранция за детето.

Проектните дейности могат да включват:

  • Здравна профилактика и превенция, информираност за здравното обслужване на гражданите и достъпа до здравни грижи;
  • Превенция в най-уязвимите и маргинализирани общности като напр. програми за превенция на ранни бракове и раждания, семейно планиране, подготовка за включване в образователната система и други според идентифицираните нужди;
  • Мерки за повишаване на здравната култура по отношение превенция на болестите при децата;
  • Услуги за ранно детско развитие – формиране на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа, вкл. и по отношение на здравните аспекти; ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието;
  • Патронажна грижа за деца от 0 до 3 години;
  • Предоставяне на превантивни, подкрепящи, информационни, обучителни и интегрирани здравно-социални услуги в общността, предназначени за деца и младежи до завършването на средно образование, вкл. за деца и младежи с увреждания и с потребност от постоянни медицински грижи, ползващи социални услуги за резидентна грижа, както и напускащи системата за закрила на детето.
  • Въвеждащи и надграждащи обучения, вкл. и супервизия на служители на доставчиците на социални услуги, във връзка с услугите за ранно детско развитие, превенция, ранна интервенция на уврежданията за деца, интегриран подход и комплексност на подкрепата, и др.

Общият бюджет по процедурата е в размер на 81,3 млн. лв, а максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 391 166 лв.

Крайният срок за внасяне на проектните предложения е 20 януари 2023 г., 17:30 часа.

Подробна документация за условията и процедурата за кандидатстване можете да намерите ТУК.

Платформа за генериране на проекти приема заявки за безвъзмездна консултантска помощ ТУК.