Покана за участие на НПО в Платформа за генериране на проекти

Институт “Отворено общество – София” (ИОО-София) отправя покана към НПО, които желаят да получат безвъзмездна консултантска помощ при подготовка на проекти за интеграция на ромите, във връзка с изпълнение на предефиниран проект: „Платформа за генериране на проекти“, осъществяван в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Очаква се Платформата да подкрепи около 100 проектни предложения на НПО (вкл. читалища) в процеса на разработването и внасянето им за финансиране чрез структурните фондове на ЕС, както и други национални и международни източници на финансиране.

Подкрепа може да бъде оказана за следните дейности: провеждане на редовни срещи/консултации в хода на подготовка на проектно предложение от НПО; идентифициране на възможности за финансиране и осигуряване на съфинансиране; участие в процесите на набиране и анализ на информация за разработване на проектното предложение, консултации за модифициране на идейния проект на НПО съобразно целите на „Платформа за генериране на проекти“ (Платформа) и изискванията на финансиращите програми/организации; генериране и обосновка на цели, идеи за дейности и индикатори; разработване на бюджет; участие в попълване на формуляри за кандидатстване, съдействие за намиране на подходящи партньори за създаване на необходимия екип за разработване и изпълнение на проекта; подкрепа за окончателно оформяне и внасяне на проектното предложение за финансиране в срок, вкл. проверка за качество и съответствие.

В ограничен брой случаи може да бъде осигурена и консултантска помощ за мониторинг и подкрепа при изпълнение на финансираните проекти.

На първия етап кандидатите представят информация за организацията, проектната идея и ползите за интеграцията на ромите от нейната реализация в заявка и след проверка на допустимостта Платформа за генериране на проекти се свързва с организацията за допълнителни подробности по проектната идея и за представяне и съгласуване на възможности за оказване на подкрепа. На одобрените за подкрепа НПО се предоставя възможност да избират конкретен консултант/и от Списък на консултантите по “Платформа за генериране на проекти“. Обемът и характерът на консултантската подкрепа се уточнява в консултации между Платформата и одобрените НПО, в зависимост от наличните възможности за консултиране и за кандидатстване чрез подаване на проектни предложения или чрез други схеми за финансиране на НПО.

Индикативният период за предоставяне на консултантска подкрепа е: януари 2020 г. – юли 2023 г.

Заявки за участие се приемат текущо: по електронна поща на адрес – pgf@pgbg.eu или (за предпочитане) на следния линк: http://www.pgbg.eu/forms/index.php/987969?newtest=Y&lang=bg (активен от 14 януари 2020 г.) в срок до 31 януари 2023 г.

Кратко представяне на Платформа за генериране на проекти, както и образец на заявка за НПО можете да намерите ТУК.