Отворени конкурси по ОП „Развитие на човешките ресурси“ през март 2020

Приоритет „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ BG05M9OP001-1.054 – ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС С процедурата се цели да се предостави подкрепа чрез достъп до бизнес услуги за …

Отворени конкурси по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Приоритет „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ BG05M9OP001-2.086 – Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общносттаОперацията е насочена към включване на пазара на труда …