Отворени конкурси по ОП „Развитие на човешките ресурси“ през март 2020

Приоритет „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“

BG05M9OP001-1.054 – ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС

С процедурата се цели да се предостави подкрепа чрез достъп до бизнес услуги за развитие на предприятия (вкл. самонаети лица) и менторство. Предвижда се тя да подпомогне крайните получатели на предвидените финансови инструменти по ОПРЧР и да осигури последваща подкрепа за реално стартираните предприятия по операции на ОПРЧР 2014-2020 или Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/, с цел първоначално укрепване на дейността им, по-добро управление и създаване на предпоставки за успешно и устойчиво бизнес развитие в бъдеще. Насочена е към предприятия, подкрепени по операции по ОПРЧР 2014–2020 (вкл. чрез МИГ) или по мерки по ЗНЗ като микропредприятия, самонаети лица и социални предприятия.

Краен срок: 30.09.2020 г. 17:30 ч.

Приоритет „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

BG05M9OP001-2.056 – „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2

Процедурата ще допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на представителите на уязвими групи чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход. Преки бенефициенти на мярката са общини, но наличието на партньори е задължително. ЮЛНЦ са допустим партньор като партньорите ще бъдат избирани, чрез публично оповестена покана на интернет страницата на общината.

Краен срок: 16.12.2020 г. 17:30 ч.

Приоритет „Транснационално сътрудничество“

BG05M9OP001-4.004 – ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА

Процедурата цели да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.

Краен срок: 15.05.2020 г. 17:30 ч.


Отворени конкурси от местни инициативни групи (МИГ)

Съгласно Споразумението за партньорство на Република България с Европейската комисия, един от подходите за интегрирано териториално развитие на страната за периода 2014-2020 г. е т.нар. „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР). Идеята на подхода ВОМР е местното население (в една или няколко съседни общини) само да определя приоритетите си за развитие на основата на специфичните си проблеми, нужди, приоритети и потенциал. Основният играч в инициативата ВОМР – местната инициативна група (МИГ), всъщност е публично-частно партньорство, в което участват представители на заинтересованите страни от местната общност (община/общини, бизнес, НПО), които съвместно, при осигуряване на максимална публичност, определят приоритетите за развитие на територията, която представляват и ги включват в Стратегия за водено от общностите местно развитие.

BG05M9OP001-2.058 – МИГ Хисаря – Мярка 12 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост ”

Целта на мярката е създаването на условия за пълноценна интеграция на хората с увреждания. Процедурата е в изпълнение на Специфична цел 3.2 от СВОМР – Насърчаване на социалното включване на лица от маргинализирани групи, лица с увреждания, самотно-живеещи лица и др. уязвими общности.

Краен срок: 24.04.2020 г. 17:00 ч.

BG05M9OP001-2.068 – МИГ Община Марица М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“

Процедурата има за цел да допринесе за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход на територията на МИГ – Община Марица. Чрез прилагане на конкретни мерки ще се цели именно подобряване на стандарта и качеството на живот на представителите на целевите групи, преодоляване на изолацията им, активизиране на гражданското общество за прояви на толерантност, съпричастност и активно социално поведение.

Краен срок: 30.04.2020 г. 17:00 ч.

BG05M9OP001-2.092 – „МИГ Момчилград-Крумовград – Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“

С настоящата процедура ще се предоставят социални услуги и качествена грижа за деца в риск, за възрастни в риск, за деца с увреждания и възрастни с увреждания в общността или в домашна среда.

Краен срок: 27.04.2020 г. 17:00 ч.