20 нови центъра насърчават включването на младежи

Ученически дебати в столично училище снимка: Илко Йорданов, Институт „Отворено общество – София“

Ромите, както и представители на други уязвими групи младежи, са сред основните целеви групи на проекти за изграждане на младежки центрове, в които неправителствените организации са ключов партньор на общинските администрация. Допустимите кандидати са 23 общини с градове, които не са областни, както и 20 общини с областни центрове, в които понастоящем няма създаден младежки център от типа, планиран в програмата. Препоръчително е поне 20% от участниците в дейностите и клубовете да са представители на уязвими групи , вкл. роми.

Общата стойност на проектите, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост, е 56 млн. лв., като препоръчителните средства за дейности, различни от строеж, ремонт и оборудване, са приблизително 36%. Младежките центрове ще организират разнообразни (вкл. международни) дейности и ще предоставят цялостни услуги в помощ на личностното развитие и пригодността за заетост на учениците и младежите на възраст до 29 години. Центровете се очаква да подпомогнат политиките за преодоляване на социалната изолация и непригодността за пазара на труда. Задачите на новите младежки институции включват изпълнение на целенасочени мерки за повишаване на обхвата в образователната система на ромите, работа на медиатори и социални работници, дейности с родители и фокус върху ромските момичета, както и провеждане на инициативи в местни общности.

Срокът за внасяне на проектни предложение е удължен до 15 февруари 2023 г.

Подробна документация за условията и процедурата за кандидатстване можете да намерите ТУК и ТУК.

Платформа за генериране на проекти приема заявки за безвъзмездна консултантска помощ ТУК.