Платформа за генериране на проекти

Платформа за генериране на проекти (PGF) е специализиран механизъм на Институт “Отворено общество – София” за подкрепа на граждански организации, които работят за равноправното включване на ромите, насочен към разработване на интеграционни проекти и осигуряване на достъп до финансиране, както и към резултатното им изпълнение със средства от отворени финансиращи програми.

В съответствие с практиката в ЕС и политиките на българското правителство понятието „роми“ се използва като обобщаващо както за българските граждани в уязвимо социално-икономическо положение, които се самоопределят като роми, така и за гражданите в сходна ситуация, които околното население определя като такива, независимо от начина на тяхното самоопределяне.

Основните целеви групи на PGF включват:

  • Организации на гражданското общество, които работят главно в областта на ромското включване и
  • Други организации на гражданското общество, които разработват проекти, насочени към подобряване състоянието на ромската общност и допринасят за интеграцията на ромите.

PGF осигурява подкрепа чрез достъпен процес на кандидатстване, фокусиран върху подкрепа на добри идеи, вкл. идващи от организации с ограничен капацитет да ги развият изцяло и да ги осъществят. По отношение на организациите от първата целева група PGF допринася за устойчивостта и разрастването на дейността им, като подкрепя достъпа им до програми, които:

  • са трудно достъпни поради сложни процедури и правила и документация;
  • са силно конкурентни – с много предложения на един финансиран проект;
  • не са насочени пряко към ромите и изискват експертиза в други области за разработване на проектното предложение.

За втората целева група PFG предоставя стимули за привличане на повече организации, които да работят за каузата на ромското включване.

PGF си поставя за цел разработване на поне 100 проектни предложения от очакваните около 250 апликации за подкрепа чрез консултации. Планира се най-малко 40 проекта, подкрепени от PGF, да бъдат финансирани общо с приблизително 2 млн. евро. В рамките на обучителната програма на PGF са заложени 20 обучения по основи на разработването и управлението на проекти и относно социално-икономическото положение на ромите на поне 150 бенефициенти (вкл. 50 от организации на гражданското общество, работещи за ромското включване).

Финансовата подкрепа за изпълнението на PGF до 2023 г. е в размер на 300 хил. евро.


За контакти:

Илко Йорданов, програмен координатор
тел. 02 930 66 66
Интернет страница: pgbg.eu
e-mail: pgf@pgbg.eu