Отворени конкурси по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Приоритет „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

BG05M9OP001-2.086 – Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността
Операцията е насочена към включване на пазара на труда на младежи в риск, включително с увреждания, настанени в резидентни услуги и от общността. Целта е чрез социална и професионална интеграция, наставничество и обучение да се създадат предпоставки за развитието на младежите и включването им в обществото.

Краен срок: 21.02.2020 г.

Отворени конкурси от местни инициативни групи (МИГ)

Съгласно Споразумението за партньорство на Република България с Европейската комисия, един от подходите за интегрирано териториално развитие на страната за периода 2014-2020 г. е т.нар. „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР). Идеята на подхода ВОМР е местното население (в една или няколко съседни общини) само да определя приоритетите си за развитие на основата на специфичните си проблеми, нужди, приоритети и потенциал. Основният играч в инициативата ВОМР – местната инициативна група (МИГ), всъщност е публично-частно партньорство, в което участват представители на заинтересованите страни от местната общност (община/общини, бизнес, НПО), които съвместно, при осигуряване на максимална публичност, определят приоритетите за развитие на територията, която представляват и ги включват в Стратегия за водено от общностите местно развитие.

BG05M9OP001-2.057 – МИГ Хисаря – Мярка 11 „Интеграция на маргинализираните общности“
Целта на процедурата е социално-икономическата интеграция на най-маргинализираните групи от населението чрез подобряване достъпа до заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги и създаване на условия за преодоляване на негативни стереотипи.

Краен срок: 31.01.2020 г.
При наличие на остатъчен финансов ресурс по процедурата е предвиден втори прием с краен срок 31.05.2020 г.

BG05M9OP001-2.058 – МИГ Хисаря – Мярка 12 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост ”
Целта на мярката е създаването на условия за пълноценна интеграция на хората с увреждания – насърчаване на социалното включване на лица от маргинализирани групи, лица с увреждания, самотно-живеещи лица и др. уязвими общности.

Краен срок: 24.04.2020 г.

BG05M9OP001-2.068 – МИГ Община Марица М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“
Настоящата процедура има за цел да допринесе за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход на територията на МИГ – Община Марица.
Втори прием, който ще се реализира, в случай, че има остатъчни средства след приключване на първия прием!

Краен срок втори прием: 30.04.2020 г.

BG05M9OP001-2.084 – МИГ Луковит-Роман „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман“
Мярката е насочена към повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение и със специални потребности, както и на други уязвими групи.

Краен срок: 15.02.2020 г. При наличие на остатъчен финансов ресурс по процедурата е предвиден втори прием с краен срок 31.05.2020 г.

Приеритет „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“

Отворени конкурси от местни инициативни групи (МИГ)

BG05M9OP001-1.083 – МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“
Увеличаване броя на заетите лица с придобита и/или подобрена професионална квалификация и/или ключови компетентности. Увеличаване броя на заетите лица със средно и по-ниско образование, придобили нови знания и умения.

Краен срок: 28.02.2020 г.

BG05M9OP001-1.089 – МИГ Исперих – ОПРЧР 1“Развитие на предприемачеството”
Процедурата цели развитие на предприемаческите умения и включването в самостоятелна заетост на безработни или заети, които имат предприемачески нагласи. Процедурата допринася за създаването и развитието на устойчив бизнес на територията на МИГ Исперих

Краен срок: 26.02.2020 г.