Над 1,9 млрд. лева за новата Програма „Образование“ 2021-2027

Над 100 професионалисти от публични институции и граждански организации взеха участие в общественото обсъждане на проекта на Програма „Образование“ 2021-2027 г., което се проведе онлайн на 28 юли 2021 г.

Проектът е разработен от Тематична работна група и включва приоритети и мерки, насочени към преодоляване на основни предизвикателства във всички етапи и степени на образование и към подобряване връзката на образованието с пазара на труда. Общият бюджет на Програма „Образование“ 2021-2027 се очаква да възлезе на повече от 1,9 млрд. лева, от които 1,539 млрд. лв. финансиране от Европейския социален фонд+ (ЕСФ+).

В обръщението си към участниците заместник-министърът на образованието и науката Евгения Пеева подчерта, че сред последните политически въпроси, по които е постигнато съгласие и са отразени в проекта на Програма „Образование“, са приоритетите, свързани с целенасочени действия спрямо маргинализирани групи като ромите, включително подкрепа за преодоляване на цифровото изключване и за намаляване на риска от отпадане от училище поради ограничен достъп до цифрови технологии.

В своето изказване по време на дискусиите на проекта за нова програма експертът в Институт „Отворено общество – София“ Илко Йорданов постави акцент върху необходимостта този инструмент да допринесе за преодоляване на образователните неравенства чрез планираните приоритетни оси и операции за насърчаване на достъпа и качеството на образованието на децата и учениците от уязвимите групи. Експертът припомни обезпокоителните данни от последното международно изследване на Програмата за международно оценяване на учениците PISA на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), според което около 1/3 от 15-годишните ученици в България са с ниски постижения по всички области на оценяване (математика, четивна грамотност и природни науки), а делът на учениците с ниски постижения по поне една от трите области достига 60%, което е два пъти повече от средното за страните-членки на ОИСР .

По отношение на приобщаващото образование и образователната интеграция експертът отправи препоръка мерките за разширяване обхвата в предучилищното образование и в началния етап на основното образование да не бъдат за сметка на работата с ученици в риск от отпадане в гимназиална степен, които през последните 3 години по данни на НСИ са с най-голям брой и с най-висок дял на напусналите училища по семейни причини или поради нежелание да се обучават.

В заключителната част от изказването си представителят на Институт „Отворено общество – София“ предложи мерките за подобряване на вътрешното оценяване в образователните институции да бъдат допълнени със задълбочен преглед на теоретичните и емпирични параметри на изпитите от националните външни оценявания, за да се внесат в тях необходимите подобрения и те да могат да се използват за сравнителни анализи на резултатите от обучението през годините и да служат като ключов инструмент за стратегическо планиране на образователните политики.

Планира се общественото обсъждане по проекта на Програма „Образование“ 2021-2027 г. да продължи до 9 август 2021 г.