7 млн. лв. за по-добър достъп до висше образование

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. вече набира проектни предложения по процедурата BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“. Образователната интеграция на ромите е един от основните акценти в насоките по поканата. Основната цел на процедурата е да бъде подкрепен преходът на деца и младежи от уязвими групи към висше образование.

Специфичните цели са:

  • Осигуряване на достъп до висше образование в България за ученици от уязвими групи, които да бъдат подпомогнати да завършат средното си образование, и за лица и младежи от целевата група, които да бъдат мотивирани да продължат обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен от висшето образование;
  • Подкрепа за обучението на студенти от уязвими групи в първи курс за успешната им интеграция и адаптиране в академичния живот във висше училище;
  • Подкрепа на образователни медиатори и помощник на учителя за придобиване на висше образование, по специалност с педагогически профил.

Кандидатстващите неправителствените организации следва да докажат най-малко двугодишен опит в областта на образованието и/или работата с уязвими групи. В рамките на процедурата те могат да партнират с училища и висши училища.

Ще бъдат подкрепени следните основни дейности:

1. Идентифициране и мотивиране на представителите на целевите групи за завършване на средно образование и продължаване на образованието във висше училище, включително работа с родителите на учениците от уязвимите групи.

2. Допълнителни обучения на ученици и младежи от уязвими групи от втори гимназиален етап, с цел успешно полагане на държавни зрелостни изпити и кандидатстване във висше училище.

3. Подкрепа за обучението на студенти от уязвими групи в първи курс.

4. Подкрепа на образователни медиатори и помощник на учителя със завършено средно образование за придобиване на висше образование по специалност с педагогически профил.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на 7 млн. лв., като проектните предложения следва да са с бюджет между 100 000 и 195 583 лв. С тези средства се очаква да бъдат финансирани между 35 и 70 проекта, чрез които да се подкрепят над 5 хил. деца и младежи от уязвими групи, над 4 хил. родители и почти 400 медиатори/помощник на учителя.

Крайният срок за внасяне на проектни предложения е 17:30 часа на 05 април 2022 г.

Насоките и пълната документация за кандидатстване са публикувани ТУК.

Платформа за генериране на проекти вече приема заявки за предоставяне на безвъзмездна консултантска помощ по процедурата ТУК.