Публична покана за избор на консултанти по Платформа за генериране на проекти

Платформа за генериране на проекти отправя публична покана за участие в процедура за избор на консултанти, във връзка с изпълнение на предефиниран проект: „Платформа за генериране на проекти“, изпълняван в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Очаква се избраните консултанти да предоставя консултации на НПО (вкл. читалища), разработващи проекти, насочени към пълноправната интеграция на ромите в българското общество. Кандидатите следва да имат квалификация и капацитет за изпълнение на една или повече от следните дейности: провеждане на редовни срещи/консултации в хода на подготовка на проектно предложение от НПО; идентифициране на възможности за финансиране и осигуряване на съфинансиране; участие в процесите на набиране и анализ на информация за разработване на проектното предложение, консултации за модифициране на идейния проект на НПО съобразно целите на „Платформа за генериране на проекти“ (Платформа) и изискванията на финансиращите програми/организации; генериране и обосновка на цели, идеи за дейности и индикатори; разработване на бюджет; участие в попълване на формуляри за кандидатстване, съдействие за намиране на подходящи партньори за създаване на необходимия екип за разработване и изпълнение на проекта; подкрепа за окончателно оформяне и внасяне на проектното предложение за финансиране в срок, вкл. проверка за качество и съответствие; проследяване и докладване на резултатите от конкурсната процедура за финансиране; техническо отчитане изпълнението на договора за консултантска помощ.
Консултантите следва да имат готовност за участие в мониторинг и продължаваща консултантска подкрепа при изпълнението на одобрени и финансирани проектни предложения.

Обемът на всяка конкретна задача предстои да бъде уточняван според броя на НПО, които са одобрени за подпомагане от Платформата и наличните възможности за кандидатстване чрез подаване на проектни предложения или чрез други схеми за финансиране на НПО. При възлагането на конкретни задачи на консултантите Платформата отчита предпочитанията на подпомаганите НПО.
Индикативният период за изпълнение на консултантски функции е: януари 2020 г. – април 2023 г.
Кандидатури се приемат текущо по електронна поща на адрес: pgf@pgbg.eu в срок до 1 декември 2022 г.
Пълен текст на публичната покана и всички останали съпътстващи документи и образци можете да намерите ТУК.

Въпроси и отговори по Платформа за генериране на проекти

Въпрос:

16 януари 2020 г.

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с Публична покана за избор на консултанти по Платформа за генериране на проекти, Ви моля за отговор на следните въпроси:

  • допускате ли кандидатите за консултанти да предоставят автобиография на английски език?
  • допускате ли кандидатите за консултанти да предоставят подкрепящи кандидатурата документи (сертификати, референции) на английски език?
  • допускате ли консултациите (с избрани НПО) да се провеждат и „виртуално“ (телефон, скайп, имейл)?

В очакване на Вашия отговор, оставам

С уважение

/подпис/

Отговор:

Днес, 17 януари 2020 г., във връзка с постъпили на 16 януари 2019 г. въпроси във връзка с Публичната покана за избор на консултанти по Платформа за генериране на проекти, внасяме следните разяснения:

  1. По отношение на въпроса за допустимост на кандидатури за консултанти, чиито документи включват автобиография на английски език.

В публичната покана, представена на български език, няма забрана документи, вкл. автобиография, да бъдат внесени за разглеждане на английски език. В етапа за оценка и подбор е допустимо да бъде разглеждана автобиография на английски език.

Консултантите, включени в Списък на консултантите по “Платформа за генериране на проекти”, следва да имат предвид, че голяма част от НПО-бенефициентите не разполагат с възможност за превод от английски на български език и ако за целите на техния избор на конкретен консултант от Списъка е необходимо запознаване с внесената на английски език автобиография, консултантът ще бъде поканен да представи превода й на български език.

Вж. също отговора на следващия въпрос.

  1. По отношение на въпроса за допустимост на кандидатури за консултанти, чиито документи, включват подкрепящи кандидатурата документи (сертификати, референции) на английски език.

В публичната покана, представена на български език, няма забрана документи, вкл. подкрепящи кандидатурата документи (сертификати, референции), да бъдат внесени за разглеждане на английски език. В етапа за оценка и подбор е допустимо да бъдат разглеждани подкрепящи кандидатурата документи (сертификати, референции) на английски език.

Консултантите, включени в Списък на консултантите по “Платформа за генериране на проекти”, следва да имат предвид, че голяма част от НПО-бенефициентите не разполагат с възможност за превод от английски на български език и ако за целите на техния избор на конкретен консултант от Списъка е необходимо запознаване с внесените на английски език подкрепящи документи (сертификати, референции), консултантът ще бъде поканен да представи превод на тези документи на български език.

Вж. също отговора на предходния въпрос.

  1. По отношение на въпроса за допустимостта на консултантски дейности, които се осъществяват „виртуално“.

Неприсъствено предоставяне на консултации по Платформа за генериране на проекти е допустимо, включително по телефон, скайп, имейл и други релевантни канали, съгласувани между консултанта и НПО-бенефициента.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Въпрос:

7 януари 2020 г.

Здравейте,
бих искала да попитам какъв е договора, който се сключва с консултантите, одобрени по процедурата за избор на консултанти, във връзка с изпълнение на предефиниран проект: „Платформа за генериране на проекти“ – договор за услуга (т.н. граждански) по ЗЗД или трудов договор по Кодекса на труда.
Благодаря предварително за отговора.

/подпис/

Отговор:

Днес, 9 януари 2020 г., във връзка с постъпилия на 7 януари 2019 г. въпрос относно вида на договора който се сключва с консултантите, одобрени по процедурата за избор на консултанти, във връзка с изпълнение на предефиниран проект: „Платформа за генериране на проекти“, внасяме следното разяснение:

Както е отбелязано в публичната покана, за предоставянето на конкретни консултантски услуги от всеки консултант ще бъде сключван отделен договор, в който ще са уредени условията за предоставяне на консултации.

Възлагането на конкретни задачи на консултанти от Списъка се осъществява след провеждане на консултации на Платформата с бенефициентите на консултантска помощ и потенциалните консултанти. Ангажирането на консултантите с конкретни задачи е обвързано със: заявения интерес към безвъзмездни консултантски от страна на НПО-бенефициент на консултации по платформата (тематичната област на проекта и необходимата консултантска експертиза), от наличния свободен капацитет консултанти, включени в Списъка, както и от успешното договаряне на условията за предоставяне на консултациите (вкл. времеви, финансови и др.). Конкретните условия на заплащане ще бъдат договаряни с всеки от консултантите за конкретна задача въз основа на договорените обем и характер на консултациите, мащаба на проектното предложение, което предстои да се разработи с помощта на консултанта и наличния бюджет.

Договорите, които ще бъдат сключени, ще са договори за услуга съгласно нормите на Закона за задълженията и договорите.