Отворени конкурси по ОП „Морско дело и рибарство“

Приоритет “ Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“

Отворени конкурси от местни инициативни групи (МИГ)

Съгласно Споразумението за партньорство на Република България с Европейската комисия, един от подходите за интегрирано териториално развитие на страната за периода 2014-2020 г. е т.нар. „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР). Идеята на подхода ВОМР е местното население (в една или няколко съседни общини) само да определя приоритетите си за развитие на основата на специфичните си проблеми, нужди, приоритети и потенциал. Местната инициативна рибарска група (МИРГ), подобно на МИГ е публично-частно партньорство, в което участват представители на заинтересованите страни от местната общност (община/общини, бизнес, НПО), които съвместно, при осигуряване на максимална публичност, определят приоритетите за развитие на територията.

BG14MFOP001-4.028 – МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 4 Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения
Основните цели на мярката са: да се развие капацитета на местните представители; да се стимулира партньорството; да се популяризира територията на МИРГ като добро място за инвестиции и туризъм; Разнообразяване на културния и социален живот.

Краен срок: 21.03.2020 г.

BG14MFOP001-4.031 – МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“ Мярка 7.2 Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство
Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми; Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултури, и насърчаване на аквакултури с ефективно използване на ресурсите; Насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост и трудовата мобилност в общностите в крайбрежните региони и регионите на вътрешните водоеми, които зависят от риболов и аквакултури, включително диверсификация на дейностите в рамките на сектора на рибарството, както и в други сектори на морската икономика.

Краен срок: 20.03.2020 г.

BG14MFOP001-4.035 – Мярка 3.1 „Развитие на нови туристически продукти и атракции“ в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“
Поставя акцент върху разработването на нови туристически атракции, продукти и услуги и такива свързани с риболова и рибарство. Прилагането на мярката ще подкрепя развитието на нови продукти и услуги в сферата на туристическото предлагане на територията на община Несебър.

Краен срок: 16.03.2020 г.

BG14MFOP001-4.037 – Мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“
Цели диверсификация на сектора на услугите производството, както и създаване на нови продукти и услуги. Прилагането на мярката ще подкрепя развитието на нови продукти и услуги в територията, който са в пряка полза на населението, спортни прояви, фестивали и събития, музеи и аквариуми.

Краен срок: 17.03.2020 г.