Отворени конкурси по ОП „Морско дело и рибарство“

Приоритет “ Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“ BG14MFOP001-4.028 – МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 4 Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции …