Граждански мониторинг на местни интеграционни политики

Нови шест проекта на обща стойност 360 хил. лв., получили консултантска подкрепа по Платформа за генериране на проекти, са сред одобрените инициативи по процедурата за повишаване на гражданското участие в мониторинга на политики и законодателство, финансирана по Оперативна програма „Добро управление“.

Непосредствено преди началото на изпълнението на проектите представители на шест граждански организации взеха участие в семинар на тема „Ефективно гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на интеграционни политики“, организиран от Платформата. Форумът се проведе в гр. Велико Търново на 7 и 8 юли 2022 г.

С презентация на опита на Сдружение „Нов път“ – Хайредин в изпълнението на сходен проект за граждански мониторинг по Оперативна програма „Добро управление“ Спаска Михайлова постави началото на дискусиите за принципите, целите и очакваните резултати от дейностите. Сред обсъжданите теми бяха подходите за активно участие на местните общности в гражданския мониторинг, финансово управление и администриране на дейностите, дизайн и инструментариум за изследователската работа, както и етиката на взаимодействие с ресорните публични институции.

В заключителната сесия участниците се обединиха около необходимостта да продължат обмена на добри практики за граждански мониторинг в хода на изпълнение на проектите, както и да се включат наесен в съвместно практико-приложно обучение, насочено към разработване на изследователски план и набор от инструменти за осъществяване на количествени проучвания.