Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване

Подкрепените от Платформа за генериране на проекти предложения на Фондация за регионално развитие „Рома-Пловдив“ и Фондация „Рома-Лом“ в партньорство с Общините Пловдив и Лом са сред 8-те одобрени за финансиране инициативи по процедура „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Проектите в Община Лом, която сред общините с население над 20 хил. жители е с най-висок дял на ромите в страната, и Община Пловдив, където се намира считаният за най-големия в Европа ромски квартал– „Столипиново“, предвиждат развитие на услуги в областта на образованието, здравеопазването, заетостта и професионалната реализация, както и обмен на добри практики с организации от страната и чуждестранни партньори. Специален акцент в проектите е поставен върху работата за повишаване нивото на приемане между ромите и общото население и за противодействие срещу дискриминацията и антициганизма.

Интегрираният характер на проектите, изпълнявани от мултидисциплинарни екипи, дава възможност за постигане на цялостна социална интеграция на уязвимите трупи. По-конкретно предстои да бъдат активирани безработни лица и да бъде предоставена помощ при търсене на работа, да се организират обучителни курсове за повишаване на финансова грамотност, както и обучения за придобиване на социални умения. Ще бъдат предоставяни консултации и менторска подкрепа за бременни и за родители на малки деца и ще се организират специализирани занимални и летни училища за допълнителна подкрепа на ученици, които трябва да компенсират пропуски в обучението си.

По проекта в Община Лом е осигурен инвестиционен ресурс, за да започне процедура съгласно Закона за устройство на територията за изготвяне и одобряване на регулацията на населения предимно с роми кв. „Хумата“ в общинския център.

Интегрираните услуги ще бъдат предоставяни в изградените по проектите хъбове –Интегриран комплекс за приобщаване и овласятаване на ромите в Община Лом и Център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. „Столипиново“ – Пловдив.