Подкрепа за достъп до висше образование

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001- 3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“.

Основната цел на процедурата е социалната интеграция на уязвими групи чрез създаване на условия за прехода им от средно към висше образование.

Дейностите са насочени към:

– Осигуряване на достъп до висше образование в България за ученици от уязвими групи, които да бъдат подпомогнати да завършат средното си образование, и за лица и младежи от целевата група, които да бъдат мотивирани да продължат обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен от висшето образование.

– Подкрепа за обучението на студенти от уязвими групи в първи курс за успешната им интеграция и адаптиране в академичния живот във висше училище.

– Подкрепа на образователни медиатори и помощник на учителя за придобиване на висше образование по специалност с педагогически профил.

Проектобюджетът по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е в размер на 7 млн. лева, с минимален праг за финансиране на всеки проект 100 хил. лв. и максимален – 195.583 лв.  

Документът е наличен на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ на следния линк:  http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1012 или в раздел „Процедури/Процедури в процес на обществено обсъждане“: http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=362.

Проектът на документите е публикуван и в ИСУН 2020 на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion.

Крайният срок, в който заинтересованите страни могат да изпращат предложения и становища по насоките на електронен адрес: infosf@mon.bg, е до 21.12.2021 г.

Очаква се обратната връзка от общественото обсъждане да бъде отчетена до края на годината и според актуализираната индикативна програма за 2021 г. официалната обява за процедурата трябва да бъде публикувана още през месец декември тази година.