Гражданското участие в мониторинг на политики и законодателство – актуализирана обява

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” публикува отново покана за набиране на проектни предложения с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”. Променен е крайният срок за подаване на пректните предложения – 17.00 ч. на 17.01.2022 г.

Целта на процедурата е да насърчи открито, отговорно и партньорско управление с участието на гражданите и бизнеса.

В резултат на подкрепата, предоставена по процедурата, се очаква:

  • повишаване на взаимодействието между администрацията и гражданите и бизнеса;
  • нарастване на активността на НПО и СИП при изпълнението и мониторинга на политики и законодателство.
  • отправяне на препоръки за подобряване на административното обслужване, за по-добра регулаторна среда, за подобряване на бизнес средата, за борба с корупцията, за предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, за спазване на етичните норми от държавните служители.

Допустими кандидати са юридически лица с нестопанска цел, както и национално представителни организации на работодателите и на работниците и служителите, а сред допустимите партньори, освен НПО, са и структури на държавната администрация, органи на държавна власт и общини. Съгласно Методиката за оценка в периода 2016-2021 г. кандидатът трябва да има изпълнени 3 (три) или повече проекта, финансирани от ЕС или други донори, в качеството му на бенефициент, или дали да е изпълнил поне 3 (три) дейности, сходни на предвидените в проектното предложение.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 60 000 лв., като не е посочен долен праг, а общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 11 145 970 лв. Не се изисква съфинансиране от страна на кандидата.

Всеки кандидат може да внесе само едно предложение по процедурата, но няма ограничения да бъде партньор в други проектни предложения.

Максималният срок за изпълнение на проект е 18 месеца.

В края на месец август 2021 г. процедурата бе прекратена и върната за актуализация заради ограничаване на възможността в нея да участват като кандидати и партньори и ЮЛНЦ, учредени на основание Закона за ЮЛНЦ, определени за извършване на дейност в обществена полза, които не са пререгистрирани до 6 месеца преди датата на подаване на проектно предложение, с което се нарушават принципите на свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Документи по обявената повторно процедура са достъпни на следния линк.

Променени са датите за провеждане на информационните дни по процедурата – те ще се състоят на 3 и 10 ноември 2021 г., регистрация за участие на съответните дати може да бъде до два дни преди началото на събитието направена ТУК и ТУК.

Вашата заявка за получаване на безвъзмездна консултантска подкрепа по Платформа за генериране на проекти можете да подадете ТУК.