Малки грантове за детско правосъдие и ненасилие

Проекти за подобряване на статута и възможностите на децата в контакт със закона и на жертвите на домашно насилие ще бъдат подкрепени в рамките на Малка грантова схема, обявена по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021.

Финансираните мерки трябва да допринасят за увеличаване на достъпа и качеството на специализираните услуги, със специален фокус върху уязвимите жени и деца от ромската общност. Очаква се изпълнението на дейностите да насърчава активното участие на ромската общност и  сътрудничеството с местни институции и заинтересовани страни.

Кандидатите и техните партньори следва да достигнат до уязвимите групи в общността чрез консултативен процес по места, анализ на нуждите и потенциала, създаване на партньорства, информационни събития и др. Включването на ромските неформални групи и граждански организации е препоръчително във всички етапи от подготовката и изпълнението на проектите.

Общият размер на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по схемата възлиза на 1 500 000 евро, разпределени, както следва:

  • 750 000 евро по Резултат 3 „Повишен капацитет на българските власти в областта на правосъдието за деца“;
  • 750 000 евро по Резултат 4 „Повишен капацитет на българските власти в областта на домашното насилие и насилието по полов признак“.

Минималният размер на финансиране за всеки проект е 50 000 евро, а максималният – 200 000 евро. 

Неправителствените организации са допустими кандидати и партньори.

Продължителността на проектите е минимум една и максимум две години, като дейностите следва да приключат до 30 април 2024 г. 

Проектни предложения могат да бъдат подавани в срок до 6 декември 2021 г., 17.30 часа.

Повече информация и документи за кандидатстване по малката грантове схема можете да намерите ТУК и ТУК.