Конкурс за изкуства и култура на етнически и културни малцинства

Публикувана е покана за проектни предложения по Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“ в рамките на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, която се финансира със средства по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Три са целите на Резултат 3:

  • да популяризира културни инициативи на етнически и културни малцинства (с фокус роми) и да привлече нови публики, включително в отдалечени райони и/или райони с лош достъп;
  • да ангажира мнозинството и малцинствените групи (с фокус върху роми) в културни проекти и да подобри достъпа им до култура и изкуства;
  • да подобри положението на ромското население в България, използвайки културата и изкуството като средство за развитие на умения/капацитет и/или като път към образованието.

Планираната продължителност на проектите трябва да не бъде по-малка от 6 месеца и не може да надвишава 24 месеца.

Допустими кандидати са всички нетърговски организации, публични или частни, както и неправителствени организации, установени като юридически лица в България, включително общини, чиито принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор, както е дефинирано в Регламент № 1295/2013 за създаване на Програма „Творческа Европа“.

Кандидатстващите неправителствени организации е необходимо да бъдат регистрирани и да са осъществявали дейност на територията на Република България поне 24 месеца преди датата на публикуване на поканата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – 27 август 2021 г.

Максималният размер на финансиране за един проект е 75 000 евро, а минималният – 25 000 евро, а общият бюджет на програмата е 1 300 000 евро.

Проектни предложения могат да се подават в срок до 17.30 ч. на 29 ноември 2021 г. Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са достъпни на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/a34573f2/Procedure/Info/14ef905d-f0e1-4686-b932-91548ef2aba4