С подкрепа по Платформа за генериране на проекти стартират четири инициативи на НПО за ограмотяване на възрастни

Четири от одобрените за финансиране 18 проектни предложения по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни – 2” са подкрепени с безвъзмездна консултантска помощ от Платформа за генериране на проекти. При минимален праг за класиране от 50 точки, проектите на НПО и партньорските им училища, които разчитаха на предоставената от Платформата експертна помощ, получават оценки между 76 и 80 точки и са в първата осмица на определените за финансиране проекти. И четирите НПО взеха активно участие в подготвителното обучение на проектни екипи за ограмотяване на възрастни, проведено по Платформа за генериране на проекти през месец март 2021 г. 

След подписване на договорите с управляващия орган на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ предстои неправителствените организации, съвместно с училищата, които им партнират, а осъществят дейности по идентифициране и мотивиране на обучаеми и провеждане на обучителни курсове за завършване на класове от начален и прогимназиален етап в уязвими общности в общините Пловдив, Видин, Сатовча и Самоков. Пълният списък с одобрените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена по всяко от тях, е достъпен ТУК.