Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване

Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, която се финансира чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г., обяви процедура за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване“. Целите на процедурата са да се създадат устойчиви механизми за подобряване на състоянието и възможностите на хората, живеещи в маргинализирани ромски общности, както и да се насърчи подобреното включване и овластяване на ромите в България. За постигането на целта се планира прилагане на ефективни интегрирани подходи и осигуряване на допълнителни мерки за подобряване на достъпа до социални услуги, образование, заетост, здравеопазване и недискриминация. Проектите трябва да се разработят с активното участие на ромската общност и на сътрудничеството между местните институции (местни власти, гражданско общество и други доставчици на услуги).

Допустими партньори от България са публични органи и неправителствени организации, като партньорството с поне една НПО, с най-малко 3 години успешен опит в областта на приобщаването и овластяването на ромите, е задължително. Допустими кандидати са общини, в които ромските общности съставляват най-малко 5% от общото население и където ромските общности са в неравностойно положение (живеят в компактни групи; в изолирани ромски общности; в изолирани квартали на градове или села, със затруднен достъп до базова инфраструктура и услуги, в маргинализирани и/или бедни и/или отдалечени райони) и наброяват не по-малко от 2000 жители.

Проектът се разработва съвместно с партньорската неправителствена организация след обширни консултации с представители на уязвимата общност(и), на територията, на която ще бъде реализиран проектът. В екипа за управление трябва да участва поне един представител на неправителствена организация-партньор.

Една неправителствена организация може да участва като партньор по проект в не повече от три проектни предложения.

Участието и сътрудничеството с партньор от държава-донор (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) по проекта се подкрепя и насърчава във връзка с основната цел на ФМ на ЕИП за подобряване на двустранните отношения между държавите-донори и България.

Общият бюджет на процедурата е 8 милиона евро, като минималният праг за финансиране е 500 хиляди евро, а максималният – до 1,2 милиона евро. Допустимите разходи за строителство/реконструкция/монтажни дейности не трябва да надхвърлят 40% от общата стойност на проекта.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 30 септември 2021 г., 18 часа. Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата са достъпни ТУК.