Гражданското участие в мониторинг на политики и законодателство

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския социален фонд, откри Процедура BG05SFOP001-2.021 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”.

Целта на процедурата е да насърчи открито, отговорно и партньорско управление с участието на гражданите и бизнеса.

В резултат на подкрепата, предоставена по процедурата, се очаква:

  • повишаване на взаимодействието между администрацията и гражданите и бизнеса;
  • нарастване на активността на НПО и СИП при изпълнението и мониторинга на политики и законодателство.
  • отправяне на препоръки за подобряване на административното обслужване, за по-добра регулаторна среда, за подобряване на бизнес средата, за борба с корупцията, за предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, за спазване на етичните норми от държавните служители.

Допустими кандидати са юридически лица с нестопанска цел, както и национално представителни организации на работодателите и на работниците и служителите, а сред допустимите партньори, освен НПО, са и структури на държавната администрация, органи на държавна власт и общини.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 60 000 лв., като не е посочен долен праг, а общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 11 145 970 лв. Не се изисква съфинансиране от страна на кандидата.

Всеки кандидат може да внесе само едно предложение по процедурата.

Проектните предложения следва да бъдат подадени в срок до 17.00 ч., 28.09.2021 г. по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис.

Максималният срок за изпълнение на проект е 18 месеца.

Управляващият орган на програмата планира провеждане на два информационни дни – на 14 и 21 юли 2021 г.

Документи по процедурата са достъпни на следния линк.

Вашата заявка за получаване на безвъзмездна консултантска подкрепа по Платформа за генериране на проекти можете да подадете ТУК.