Решаване на социални проблеми със средствата на изкуството

Национален фонд „Култура“, който подкрепя създаването, развитието и разпространението на българската култура и изкуство в страната и чужбина, обяви покана за набиране на проектни предложения по програма „Социално ангажирани изкуства“ за 2021 г. Програмата включа два модула – „Работа с общности и групи в неравностойно положение“ и „Кампании за адресиране на социален проблем чрез изкуство“.

Кандидатстващите неправителствени организации следва да отговарят на изискванията на Закона за закрила и развитие на културата.

Ще бъдат финансирани проекти, тематично обвързани със социални проблеми от екологичен, икономически, етнически характер или човешки права, както и проекти, които насърчават творчески дейности с групи в неравностойно положение и социални групи, непредставени в творчески процеси, както и инициативи за овластяване на чрез изкуство.

Максималната стойност на отделните проектни предложения не може да надхвърля 30 хил. лв., а общият бюджет за двата модула е в размер на 400 хил. лв.

Срокът за кандидатстване е до 2 септември 2021 г., а проектите могат да бъдат с максимална продължителност до 12 месеца.

В програмата се отправя апел кандидатите да съобразят проектните си предложения с пандемичната обстановка и вероятността да бъдат въведени допълнителни ограничителни мерки за сигурност във връзка с COVID -19 и при възможност да планират дистанционна работа и дигитално разпространение.