Образование и грижи в ранна детска възраст

Публикувани са насоките за процедурата за подбор на проектни предложения BGLD-2.003 -„Образование и грижи в ранна детска възраст“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

Задължително условие е проектите да се изпълняват в партньорство с неправителствени организации. Платформа за генериране на проекти вече приема заявки за предоставяне на безвъзмездна консултантска помощ за НПО, които планират да участват в консорциуми по процедурата.

Проектите трябва допринасят за повишаване на качеството на живот, социалното включване и ранното детско развитие чрез подкрепа за създаването и изпълнението на комплекс (хъб) от функционални услуги за деца от уязвими групи, включително от ромски общности.

За целите на процедурата като „уязвими групи” се определят групи с по-висок риск от бедност и социално изключване от общото население. Това са етнически малцинства, предимно роми, хора с увреждания, ученици, отпаднали от училище, сираци, деца и младежи от семейства с един родител, деца и младежи от семейства с ниско ниво на образование, лица, борещи се с наркотични зависимости, бездомни лица, безработни лица.

Процедурата цели прилагане на комплексни интегрирани мерки, насочени към подобряване на достъпа до образование, опазване на здравето и развитие на социални умения за деца на възраст 0 – 6 г., които не посещават/нямат достъп до детска градина или ясла, или живеят в изолирани селски/градски и/или бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация.

Водещи кандидати са общините с най-малко три социално изолирани общности с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация и с не по-малко от 300 деца във възрастовата група 0-6 години.

Около 100 представители на централни институции, местни власти и неправителствени организации участваха в днешното информационно събитие за условията за кандидатстване.

Приоритет ще имат общините в необлагодетелствани райони с процент на ромското население над 5%. Насоките предвиждат, че ромската етническа принадлежност може да бъде определена, освен въз основата на данни от последното преброяване, и косвено, вкл. чрез декларация от идентифицирани местни представители на ромите (формални, неформални лидери и активисти).

По време на проведената днес сесия с въпроси и отговори в рамките на информационния ден, представители на програмния оператор заявиха, че ще дадат допълнителни разяснения относно ключови понятия в насоките като „необлагодетелствани“ и „райони“.

Крайният срок за внасяне на проектни предложение е 15 септември 2021 г.

Документите за кандидатстване са достъпни ТУК.