Палитра от възможности

Палитра от възможности за финансиране на проекти в областта на ромската култура и изкуство бе темата на семинар, организиран на 13 май 2021 г. от екипа на  Платформа за генериране на проекти .

Културологът и специалист по мениджмънт и социализация на културното наследство Радослава Кузманова запозна 20 представители на неправителствени организации с възможностите за финансиране на проекти в областта на културата до края на 2021 г. Акцент бе поставен върху програмите на Национален фонд „Култура“ за мобилност, преводи и социално ангажирани изкуства, както и върху Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата. Участниците бяха запознати и с Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия миханизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., по която предстои откриването на схема за подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (с фокус върху ромите).

В рамките на семинара представителите на неправителствените организации дискутираха основни трудности и предизвикателства при разрабоването и реализацията на интеграционни проекти в областта на ромската култура, сред които: недоверието към прозрачността на конкурсните процедури и съмненията относно равнопоставеността на кандидатите при провеждането на конкурсите. Подчертано бе, че в проекта за Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 се отбелязва приносът на ромите към европейското културно богатство, но на приротет „Култура и медии“ е отредено последното място, като по него са разписани и най-малко цели.

В заключение участниците в семинара се обединиха около необходимостта ромските организации да се включат активно в процесите за вземане на решения, свързани с културните интеграционни политики и популяризирането на ромското изкуство и култура и с разпределянето на финансирането за тях.