НПО с ключова роля за образователната реинтеграция по отворената процедура „Ограмотяване на възрастни-2“

НПО са с ключова роля за образователна и трудова медиация по отворената процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР), Приоритетнa ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите“.

Основната цел на процедурата е подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда.

Специфичните цели на процедурата включват:

  • Подкрепа за участието в различни форми на учене през целия живот чрез ограмотяване и придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование на уязвими групи;
  • Подкрепа за по-добра реализация на пазара на труда на уязвими групи чрез придобиване на начален етап или на основна степен на образование.

Проектите ще се изпълняват в партньорство между училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и НПО. Едно ЮЛНЦ може да участва в не повече от четири проектни предложения – като кандидат в едно проектно предложение и като партньор в не повече от три други проектни предложения или само като партньор в не повече от четири проектни предложения.

Процедурата насърчава включването на асоциирани партньори – общини, Агенция по заетостта чрез Дирекции „Бюро по труда“, Регионални управления на образованието, Агенция за социално подпомагане чрез териториалните дирекции „Социално подпомагане“, Държавната агенция за бежанците.

Дейностите са фокусирани върху реинтегриране в образователната система на лица, навършили 16 години, отпаднали от училище и/или без основно образование, както и върху прехода от образование към трудова реализация.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 15 млн. лв., като минималният й размер за едно проектно предложение е 250 000 лв., а максималният – 750 000 лв.

Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван ТУК.

Крайният срок за кандидатстване е 31.03.2021 г., 17:30 часа.

Заявки за безвъзмездна консултантска подкрепа за подготовка на проектни предложения по Платформа за генериране на проекти НПО могат да подават ТУК.