Укрепване на медиите и преодоляване на социалните неравенства в България в условията на коронавируса

Централа на Фонд Джърман Маршал
Централа на Фонд Джърман Маршал

В отговор на предизвикателствата пред българското общество и медийна среда по време на коронавирусната пандемия, Черноморският тръст за регионално сътрудничество отправя покана за проектни предложения, която има за цел да засили капацитета на българските граждански организации и медии за борба с отрицателното въздействие на епидемията върху обществото, свободните медии и върховенството на закона.  Проектите следва да са инициирани от организации на гражданското общество, регистрирани в България и да бъдат осъществяване на територията на страната. Допуска се участието на чуждестранни партньори от нови държави-членки на ЕС или от по-широкия черноморски регион.

Ще бъдат подкрепени предложения в следните тематични области:

1. Насърчаване на независимите медии. В тази тематична област приоритет ще имат предложения, които укрепват свободата и плурализма на медиите. Насърчават се партньорства между организациите на гражданското общество и медиите. Сред примерните дейности, които могат да бъдат подкрепени, са :

  • Борба с фалшивите новини чрез проверка на факти и разкриване случаи на дезинформация;
  • Засилване на достъпа до точна информация чрез наблюдение действията на публични институции и информиране на аудитории, които са уязвими за дезинформация;
  • Подобряване на качеството и обхвата на журналистическите материали чрез обучения за представители на медиите.

2. Подкрепа на уязвимите групи, засегнати от епидемията от коронавирус. В тази тематична област приоритет ще имат проектни предложения, насочени към хора, засегнати в по-голяма степен от вируса и от мерките за неговото овладяване. Специално внимание ще бъде обърнато на предложенията, насочени към ромските общности. Сред другите уязвими групи са: възрастни хора, хора с увреждания, ЛГБТИ, бездомни, жени, жертви на домашно насилие, общности в селските и в отдалечени райони, както и други хора, изпитващи социална или икономическа несигурност или останали без достъп до основни услуги или права. Допустимите дейности в тази тематична област могат да включват, без да се ограничават до:

  • Правни консултации, включително, но не само по отношение на трудовите права, права на пациенти и консултации за получаване на кредите;
  • Медицински съвети и подкрепа за психично здраве на уязвимите групи;
  • Изграждане и организиране на общности;
  • Подкрепа за по-лек преход на общностите и уязвимите групи обратно към обичайното ежедневието в периода след кризата.

Финансовата подкрепа за проектите е в размер от 5 хил. щатски долара до 24 999 долара, като само в изключителни случаи максималната сума за финансиране може да бъде по-висока.

Допустими са разходи за управление и административни разходи до 25 процента от общата стойност на проекта.

Минималната продължителност на проекта е шест месеца, а максималната – 12 месеца.

Крайният срок за подаване на проектни предложенията е 20 юли 2020 г. Предложенията за проекти трябва да се изпращат на електронна поща: blackseatrust@gmfus.org.

Приемат се само формуляри, попълнени на английски език.

Подробните указания за програмата и документи за кандидатстване са достъпни на следния линк: https://www.gmfus.org/strengthening-media-and-addressing-social-cleavages-bulgaria-during-coronavirus?fbclid=IwAR18HtY5t2SDMey8RjHxOepLSkwA6n2LkW5bqWL5dR1evq5Z_DXPXThRtrI

Черноморският тръст за регионално сътрудничество е инициатива, създадена в рамките на Фонд „Джърман Маршал“ на САЩ, който има за цел засилване на трансатлантическото сътрудничество за справяне с регионални, национални и глобални предизвикателства в духа на Плана „Маршал“.