Отворени конкурси по ОП „Добро управление“ към март 2020

Приоритет „Прозрачна и ефективна съдебна система“

BG05SFOP001-3.003 – ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

Цели на процедурата:
Цел 1. Осъществяване на граждански контрол върху реформата в съдебната система чрез по-активното включване на НПО и професионалните организации в процеса на разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформа
Цел 2. Отправяне на предложения за подобрения в съдебната система.
Цел 3. Насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в повишен граждански контрол върху реформата в съдебната система и нарастване на броя активно включени НПО в този процес, отправени препоръки за подобряване на съдебната система и пренесени добри практики, популяризиране и създаване на необходимите условия за въвеждане в практиката на алтернативни методи за решаване на правни спорове като в резултат на подкрепата ще се повиши ефективността на работата на институциите на съдебната власт и ще се увеличи общественото доверие към тях.

Срок за кандидатстване: От 01.07.2020 до 30.09.2020 г., 18.00 часа