Схема за творческо сътрудничество и копродуциране в музикалния сектор

„Творческа Европа“ е програма на Европейския съюз, която подкрепя културния, творческия и аудиовизуалния сектор. От началото на 2014 г. „Творческа Европа“ обединява подпрограма „Култура“, която осигурява финансиране за културните и творческите сектори, и подпрограма „MEДИА“, която инвестира в развитие на кино и телевизионни филмови проекти и видео игри, подпомага фестивали, прави възможно разпространението на европейски филми чрез подкрепа за дистрибутори, акцентира върху филмовото образование и професионалния тренинг.

Конкурсът “Схема за творческо сътрудничество и копродуциране в музикалния сектор” цели да подкрепи минимум 10 иновативни и устойчиви пилотни проекта за сътрудничество между автори на песни и музиканти с ясна европейска добавена стойност, като така се подпомогне развитието на европейската музикална сцена.
Фокусът трябва да бъде върху обединяването на новоизгряващи артисти от различни националности и произход в образователна среда, насърчаваща творческите процеси.
Общият бюджет, предназначен за съфинансиране на всички проекти, възлиза на 500 000 евро.

Максималният размер на безвъзмездните средства за отделен проект може да бъде 50 000 евро.

Максималният процент на съфинансиране може да бъде до 85% от необходимия бюджет за целия проект.

Комисията очаква да финансира поне 10 предложения.

Предложения могат да бъдат подадени от следните кандидати:
• организация с нестопанска цел (частна или публична);
• публични органи (национални, регионални, местни);
• университети;
• малки или средни предприятия (МСП);
• субекти, свързани с бенефициента, нямат право да получават финансиране по настоящата покана за представяне на проектни предложения.

Крайният срок е 30 март 2020 г.

Източник: Програма „Творческа Европа“: https://creativeeurope.bg/