Конкурс „Културно сътрудничество в Западните Балкани“

  „Творческа Европа“ е програма на Европейския съюз, която подкрепя културния, творческия и аудиовизуалния сектор.
От началото на 2014 г. „Творческа Европа“ обединява подпрограма „Култура“, която осигурява финансиране за културните и творческите сектори, и подпрограма „MEДИА“, която инвестира в развитие на кино и телевизионни филмови проекти и видео игри, подпомага фестивали, прави възможно разпространението на европейски филми чрез подкрепа за дистрибутори, акцентира върху филмовото образование и професионалния тренинг.
Конкурсът „Културно сътрудничество в Западните Балкани“ се финансира от „Инструмента за предприсъединителна помощ“ (Instrument for Pre-accession Assistance – IPA II) на ЕС, до него се допускат само държави от ЕС и Западните Балкани.

В конкурса могат да участват само юридически лица, а проектите трябва да бъдат партньорски.
Партньорството по проекта трябва да се състои от най-малко 5 партньорски организации (ръководител на проекта + четири партньора), с поне двама партньора от две различни страни от Западните Балкани и поне двама партньора от две различни страни, членки на ЕС.
Не е задължително ръководителят на проекта да бъде организация от Западните Балкани.
Ръководителят и партньорите в проекта трябва да бъдат регистрирани в:
• Държави-членки на ЕС;
• Една от страните в Западните Балкани: Република Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Република Северна Македония и Република Сърбия.

Дейностите по проекта трябва да започнат между 1 януари 2021 г. и 31 март 2021 г.
Минималната продължителност на проекта е 24 месеца, а максималната – 48 месеца.
Минималната сума на предоставената безвъзмездна помощ за проект ще бъде в размер на 100 000 евро, а максималната – в размер на 500 000 евро.

Размерът на исканата безвъзмездна помощ може да представлява до 85% от общите допустими разходи по проекта.

Всички проекти се подават по електронен път.
• Новите кандидати трябва да създадат свой акаунт и да се регистрират, за да получат своя идентификационен код на участника (PIC).
• Организациите, които вече са кандидатствали в предишни конкурси, използват своя идентификационен код на участника (PIC), с който са участвали в тях.

Крайният срок е 31 март 2020 г.

Източник: Програма „Творческа Европа“: https://creativeeurope.bg/