Отворени конкурси по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ към март 2020

Приоритет „Образователна среда за активно социално приобщаване“


BG05M2OP001-3.017 – Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда

Нов краен срок за кандидатстване: 13.05.2020 г. 17:30 ч.

Целта на процедурата е повишаване на професионалните компетентности на учителите, директорите, и другите педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия.

Проектите ще се изпълняват в партньорство между неправителствени организации, училища, детски градини и висши училища.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

1. Разработване и актуализиране на стратегии, планове, програми, анализи, препоръки, компетентностни профили и др. на образователната институция за работа в мултикултурна среда, според идентифицирани нужди.

2. Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини и образователни медиатори за работа в мултикултурна образователна среда. По тази мярка има 2 възможности – да се организират краткосрочни обучения от организации, които са регистрирали, свои учебни програми в системата на МОН или такива, които нямат регистрации и ще предложат алтернативни обучения.

3. Подкрепа на педагогически специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени за работа в мулти-културна среда, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен за работа в мулти-културна среда. Тази дейност се изпълнява само в партньорство с Висше училище.

Минималният размер на предоставяната БФП е 200 000 лв., а максималният размер – 500 000 лв.


Отворени конкурси от местни инициативни групи (МИГ)

Съгласно Споразумението за партньорство на Република България с Европейската комисия, един от подходите за интегрирано териториално развитие на страната за периода 2014-2020 г. е т.нар. „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР). Идеята на подхода ВОМР е местното население (в една или няколко съседни общини) само да определя приоритетите си за развитие на основата на специфичните си проблеми, нужди, приоритети и потенциал. Основният играч в инициативата ВОМР – местната инициативна група (МИГ), всъщност е публично-частно партньорство, в което участват представители на заинтересованите страни от местната общност (община/общини, бизнес, НПО), които съвместно, при осигуряване на максимална публичност, определят приоритетите за развитие на територията, която представляват и ги включват в Стратегия за водено от общностите местно развитие.

BG05M2OP001-3.007 – МИГ ЛОМ мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми” от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ

Мярката цели да доведе до повишаване качеството на училищното образование в малките населени места, подобряване на достъпа и намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на ранно/преждевременно напусналите училище, чрез различни дейности. ЮЛНЦ са допустим партньор.

Краен срок: 27.04.2020 г. 17:00 ч.