Отворени конкурси по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Приоритет „Образователна среда за активно социално приобщаване“


BG05M2OP001-3.017 – Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда

Краен срок за кандидатстване: 31 март 2020

Целта на процедурата е повишаване на професионалните компетентности на учителите, директорите, и другите педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия.

Проектите ще се изпълняват в партньорство между неправителствени организации, училища, детски градини и висши училища.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

1. Разработване и актуализиране на стратегии, планове, програми, анализи, препоръки, компетентностни профили и др. на образователната институция за работа в мултикултурна среда, според идентифицирани нужди.

2. Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини и образователни медиатори за работа в мултикултурна образователна среда. По тази мярка има 2 възможности – да се организират краткосрочни обучения от организации, които са регистрирали, свои учебни програми в системата на МОН или такива, които нямат регистрации и ще предложат алтернативни обучения.

3. Подкрепа на педагогически специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени за работа в мулти-културна среда, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен за работа в мулти-културна среда. Тази дейност се изпълнява само в партньорство с Висше училище.

Минималният размер на предоставяната БФП е 200 000 лв., а максималният размер – 500 000 лв.

Отворени конкурси от местни инициативни групи (МИГ)

Съгласно Споразумението за партньорство на Република България с Европейската комисия, един от подходите за интегрирано териториално развитие на страната за периода 2014-2020 г. е т.нар. „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР). Идеята на подхода ВОМР е местното население (в една или няколко съседни общини) само да определя приоритетите си за развитие на основата на специфичните си проблеми, нужди, приоритети и потенциал. Основният играч в инициативата ВОМР – местната инициативна група (МИГ), всъщност е публично-частно партньорство, в което участват представители на заинтересованите страни от местната общност (община/общини, бизнес, НПО), които съвместно, при осигуряване на максимална публичност, определят приоритетите за развитие на територията, която представляват и ги включват в Стратегия за водено от общностите местно развитие.

BG05M2OP001-3.008 – МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – „Уча се, за да сполуча“
Целта на мярката е да се подобри достъпът до качествено образование и да се насърчи социалната и образователна интеграция на деца и младежи от маргинализирани групи. Да се намали делът на ранно отпадналите от училищно образование и да се повишава образователният статус като устойчива тенденция на територията на МИГ. НПО са допустим партньор на общини, училища и детски градини.

Краен срок първи прием 07.02.2020 г.
Краен срок на втори прием 01.06.2020 г.

BG05M2OP001-3.009 – МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“
Целта на процедурата е подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование. Мярката допринася за постигането на специфична цел – Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми. НПО са допустим партньор на общини, училища и детски градини.

Краен срок: 28.02.2020 г. 17:00 ч.

BG05M2OP001-3.015 – МИГ Хисаря -„Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Хисаря“
Подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование. НПО са допустим партньор на общини, училища и детски градини.

Краен срок: 04.03.2020 г. 17:30 ч.