Схема за творческо сътрудничество и копродуциране в музикалния сектор

„Творческа Европа“ е програма на Европейския съюз, която подкрепя културния, творческия и аудиовизуалния сектор. От началото на 2014 г. „Творческа Европа“ обединява подпрограма „Култура“, която осигурява финансиране за културните и …

Конкурс „Културно сътрудничество в Западните Балкани“

  „Творческа Европа“ е програма на Европейския съюз, която подкрепя културния, творческия и аудиовизуалния сектор. От началото на 2014 г. „Творческа Европа“ обединява подпрограма „Култура“, която осигурява финансиране за културните …

Отворени конкурси по ОП „Морско дело и рибарство“

Приоритет “ Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“ BG14MFOP001-4.028 – МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 4 Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции …

Отворени конкурси по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Приоритет „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ BG05M9OP001-2.086 – Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общносттаОперацията е насочена към включване на пазара на труда …

Отворени конкурси по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Приоритет „Образователна среда за активно социално приобщаване“ BG05M2OP001-3.017 – Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда Краен срок за кандидатстване: 31 март 2020 Целта на процедурата …