Иновации за ранно детско развитие на местно равнище

Ранното детско развитие в България все още не водещ стратегически приоритет. Гарантирането на правата на децата в ранна възраст и политиките, насочени към тях, остават предимно обособени в секторите на здравеопазването, образованието и в социалната сфера, като липсва цялостен и интегриран подход.

Решения на тези ключови предизвикателства в общините Лом, Козлодуй, Мизия и Твърдица дискутираха участници в семинара „Иновативни подходи и практики за ранно детско развитие на местно равнище“, организиран от екипа на Институт „Отворено общество – София“ в рамките на инициативата „Платформа за генериране на проекти“. Домакин на форума бяха Фондация „Рома Лом“ и Община Лом, а в него взеха участие представители на местната власт и неправителствени организации, партниращи по три проекта, подкрепени от платформата и получили финансиране чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. по процедура BGLD-2.003 – „Образование и грижи в ранна детска възраст“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”.

В приветствието си към участниците кметът на Община Лом д-р Георги Гаврилов подчерта значимостта на партньорството между местните власти и гражданските организации за подобряване на местните интеграционни политики, включително в областта на ранното детско развитие.

Проектните екипи поставиха във фокуса на дискусиите характеристиките на пълноценната полева работа и предоставянето на интегрирани услуги в ромски общности. В рамките на двудневния семинар бяха набелязани основни задачи за подготовка на общностни медиатори, педагози, психолози, социални и здравни работници в трите общини за ефективно осигуряване на достъп до социални, образователни и здравни услуги за най-малките деца от уязвими общности.