40 млн. лв. за проекти в областта на културата през 2022 г.

Почти 40 млн. лв. през следващите 6 месеца ще осигурят финансирането на стотици проекти в областта на културата чрез различни инструменти на Национален фонд „Култура“ (НФК), като 30 млн. от тях ще бъдат разпределени до средата на месец май.

Възможностите за разработване и финансиране на проекти за ромска култура и междукултурни взаимодействия, които предоставя НФК през 2022 г., бяха представени и дискутирани в от представители на 10 граждански организации и културни кръгове в рамките на семинар, организиран от Платформа за генериране на проекти.

В рамките на форума бяха популяризирани както програми, достъпни за НПО, така и за индивидуални творци и неформални творчески общности. Един от водещите консултанти за инициативи в областта на културата по Платформа за генериране на проекти Радослава Кузманова запозна проектните екипи с насоките и формулярите за кандидатстване по извънредните и редовните сесии на фонда.

Участниците споделиха добри практики и обсъдиха възможности за подобряване на сътрудничеството между гражданските организации и публичните институции, включването в международни и национални мрежи за културен обмен, използването на медийни платформи за популяризиране на продукти и резултати, както и прилагането на методики и инструменти за оценка на ефектите от инициативи в областта на културата.